دینی ،علمی ،ادبی

بررسی فارسی سوم راهنمایی جديدالتأليف تا درس دهم ونمونه سوال

بررسی فارسی سوم راهنمایی جديدالتأليف تا درس دهم


تحمیدیه

متن منتخب از کشف الاسرار میبدی است لازم به ذکر است در کتب قدیمی وفعلی بیش از 50 کتاب کشف الااسرار داریم.

شعر شاهنمامه برگرفته وتلمیح به آیات واحادیث دارد مانند: والله یرزوق من یشاء... اسما الحسنی

خداوند: تا قرن هفتم به معنای صاحب بوده است  وخدارا با کلماتی مانند یزدان وایزد و... استفاده می کنند.اما سعدی از قرن هفت به بعد به جای خدا هم بکار می رود

متن سوم از الأبنیه ... می باشد

چرخ وزمان به معنی زمین وآسمان است

نام: چیزهایی که قابل دیدن به صورت معمول نیستند

جای: چیزهای قابل دیدن

درس اول :

اهداف درس :

1-    روان خوانی

2-   آداب مسلمانی

3-  باعلم حدیث وقرآن آشنا شوند

4-   توانایی تطبیق رفتار خود با این خصوصیات

5-   ...

روش تدریس پیشنهادی:  طرز تلقی  این روش برای دروسی که بعد مذهبی دارنداستفاده می شود

 در این روش از بچه ها می خواهیم برای درس وعنوان درس ورسیدن به هدف راه بگویند بعد روی تابلو می نویسیم وبهترین را انتخاب می کنیم...

یادآوری:

الف-در تدریس یک درس چهار ایستگاه داریم که باید دقت شود .

1-موعظه

2-معنی کردن

3-آرایه ها

4- دستور زبان


 

درس دوم:

شعر آب آیینه  از مرحوم قیصر امین پور

روش تدریس شعر خوانی –پخش فیلم از بارگاه امام رضاو...

وزن شعر : فاعلاتن فعولن فعولن فعولن  شعر غزل است.

 در مورد معنی کردن شعر:

 مرحوم حق شناس می گوید: رمز ماندگاری ادبیات فارسی تفسیرپذیری آن است ؛ معنی کردن یک شعر آن را به یک جمله ی زبانی ساده تبدیل کردن است

نکته ها:

اگر درتشبیه چهار رکن بیان شود آن تشبیه ارزش ادبی چندانی ندارد

بهترین نوع تشبیه :آن است که مشبه ومشبه به ذکر گردد که به ان تشبیه بلیغ گویند.

نوشتن

باز گردانید یعنی:1- ترتیب اجزای جمله رعایت شود 2-کلمات مشکل معنی شود

کار های گروهی :

از 3 کار گروهی دو تای آن در کلاس انجام شود

 درس سوم

اهداف درس

1-    پرورش خوی دفلع از میهن

2-   فرهنگ دفاع مقدس

3-  ...

روش های تدریس

1-    کارایی اعضای تیم –خطابه خوانی و...

خلاقیت وتوضیحات 

ü     به سبک روایت فتح خوانده شود تأثیر گذار است

ü     درس اشاره دارد به ولاتحسبا الذین.... به آیه 169 آل عمران

ü     کتاب آیینه داران آفتاب دکتر سنگری

ü      سید شهیدان اهل قلم نام شهید سید مرتضی آوینی  سر دبیر مجله ی سوره  نویسنده وفیلم ساز است در سال 1372 شهید شد روایت فتح از کار های اوست .

ü     ققنوس : پرنده ای افسانه ای  آواز خوان  هنگام مرگ هیزم جمع می کند وبال می زند تا آتش گیرد سپس در آتش تخم گذاری می کند ومی سوزد تا از خاکسترش پرنده ی جدید متولد شود عطار در اشعار خود به آن اشاره دارد

نکته ها :

دیالوگ مونو لوک

شخصیت ار سه راه شناخته می شود

1-    عمل

2-   توصیف

3-  گفتار اگر خودش بگوید دیالوگ – اگربا خودش تکلم کند مونولوگ  صادق چوبک در کتاب سنگ صبورخود به این سبک بیان دارد.

شعر خوانی رنگ بهاران

ü     پنجره نماد ارتباط است

ü     گور سرد کنایه از نومیدی ویاس

شاعر

سه نفر به آن ها اخوان ثالث گفته اند: چون مضامین شعری آنها مشترک است

الف – مرحوم دکتر سید حسن حسینی

ب-  مرحوم قیصر امین پور

ج – سلمان هراتی

مطلب اضافه

ü     در مورد شادی

طفلی به نام شادی دیری است گم شده است                 با چشم های روشن براق با گیسویی بلندبالای آرزو

هر کس نشانی دارد ازاو ما را کند خبر                       این هم نشان ما این سو خلیج فارس سوی دگر خزر

ü     دو نوع گریه داریم  در اوج شادی: اشک ما سرد است                             دراوج غم: اشک ها گرم است

ü     روضه خلد از مجد خوافی قرن 8 استاد نظم ونثر واین کتاب به تقلید گلستان است.

هر واژه حوزه هایی دارد .1-  عینی  2- نوشتاری 3- جغرافیایی  4 – تاریخی  5- ریشه ای

اصفهان  - صفاهان – سپاهان ریشه ای  نام قدیمی جی – گی  تاریخی و....

ü     املا بعضی کلمات هنگام وارد زبانی می شود تغییر می کند مانند :

املاء –املا        آئین  -  آیین           کامپیوتر – رایانه

درس چهارم

 جوانان وفرهنگ

  اهداف : پایبندی به فرهنگ و....

روش تدریس  تلفیقی کارایی اعضای تیم

توضیحات :

حکیم یونانی – گزن فن قبل از میلاد زندگی می کرده وکتابی به نام کورش نامه دارد

شعر سعدی از باب هفتم تربیت انتخاب شده است

نکته ها :

نشانه ی فعل مضارع

ب در اول بن مضارع _ مضارع التزامی 

 مثال :اکر کوشش کنی  (بکنی )

می در اول بن مضارع  مضارع اخباری

مثال : موفق  شوی (می شوی)

  درس پنجم     "دانایی "

اهداف:

 آشنای با قالب مثنوی                           کلمات مخفف                  ارزش علم  و...

روش تدریس

جمع خوانی .................... کارایایی اعضای تیم ...................... بلند خوانی وبا آهنگ حماسی

انتخاب از آفرین نامه که مضمون آن پند واندرز است از بوشکور بلخی قرن چهارم 

شعر دوم از جام جم   اوحدی مراغه ای  در قرن هفتم وهشتم است

نکته ها :

 محاوره با مخفف فرق دارد  مخفف در شعر بکار می رود  ولی بعض کلمات در محاوره شکل دیگر آن استفاده می شود.

99 واحد شمارش در فارسی داریم

نفر برای شمارش چهار چیز بکار می رود شتر.... انسان .....دندان...... نخل....

 درش ششم

"موش وگربه "

اهداف :  آشنایی با داستان های پند آموز قدیمی  ........ پند واندرز .......... عاقل بودن .....

کلیله ودمنه

اصل کتاب به زبان هندی است

وبرگرفته از دو کتاب به نام های :

1-    پنج ننتره (شامل پنج داستان)همراه با آموزش برای شاهزادگان ودانش آموزان 

2-   مِهابهاراتا (داستان های حماسی)

 در سانسکریت کِرِتکاه ودَمَنِکاه

در پهلوی : کَلیلَه ودَمنَه

سیر تاریخی کلیله ودمنه  در قرن دوم به عربی ترجمه شد توسط عبدالله بن مقفّع ودر قرن چهارم رودکی به نظم کشی که از اشعار رودکی بیش از هفتاد بیت نمانده است  در قرن ششم ابوالمعالی نصرا لله منشی به از عربی  به فارسی ترجمه کرد واحادیث وشعر ها ی رودکی که به نظم کشیده بود را در آن آورد 

توضیح در مورد این درس

ویزگی های سبک قرن پنجم :

1-    آوردن اصطلاحات ادبی وفنّی وعلمی 

2-   آوردن آیات وآحادیث واشعار

3-  آوردن «ب»بر سر فعل های ماضی

4-   کار برد انواع «ی»(8نوع)آن

5-   استفاده از آرایه های ادبی وصناعات ادبی

انواع نثر:     نثر موزون یا مسجّع ............ نثر مرسل یاساده ........... نثر فنّی مانند کلیله ودمنه

نکته ها :

ü     «ی» استمراری که بعد از شناسه می آید وهمان «می» است ولی در دوم شخص مفرد وجمع استفاده نمی شود چون  با سوم شخص اشتباه می شود

ü     هرگاه مصدر با فعل با هم بیایند فعل آغازین می باشد.

ü     فابل (صحبت کردن حکمت آمیز حیوانات) نمونه ی بارز آن قصّه های لافونته  ترجمه ی نیره سعیدی

روان خوانی        ثَمرِ علم  از کتاب فرج بعدالشِّدهاز مُحسَّن تنوِخی در مورد مصائب پیامبران در سیزده فصل در قرن چهارم وپنجم  ودر قرن هشتم توسط اسعد دهستانی ترجمه شده است .


 

فصل 3..................................زیبایی آفرینش .......................... فاینما تولو فثم وجه الله بقره

115در س هفتم                                                تماشای بهار 

اهداف : آشنایی باجلو های آفرینش ............ نگاه توحیدی................. آرایه های ادبی ..................موعظه و..(چه بسیار است نصحیت وچه کم اند که نصیحت پذیرند)

از سعدی (غزلیات سعدی در چهار کتاب طیبات ==بدایع==خواتیم==غزلیات قدیم)

روش تدریس >>> هم خوانی<<<<  خطابی>>> پرسش وپاسخ <<<<بارش مغزی  ...

توضیحات:

توضیح در مورد "که" ومعانی آن 

دل >>> صاحب دل >>> دل : علاقه ی قلبی  توجه درونی  بیت دوم آیه ی 190آل عمران

دل باید مثل لامپ پذیرایی باشه تا همیشه تمیز شه نه مثله لامپ آشپزخونه که کثیفه

بیت 4 آیه 44 سوره ی اِسراء

عجب اسم است ولی مادر معنی عجیب معنی می کنیم قائده ی اسم به جای صفت 

فکرت :اندیشه ای که به نتیجه برسد

نقش : همان نقاشی

قضا: حکم خدا وند   قدر : سرنوشت

گل ها :>>>>بنفشه :مظهر سوگواری وخواب آلودگی چون کمی سر به پایین دارد

نرگس دو نوع داریم شَهدا : مظهر حمار بیدار  عبهر : باز ورو به بالا

لطیفه : یکی به یکی که وارونه آب می خورد می گه وارونه آب نخور فهمت کور میشه ! یارو میگه فهم چیچیه !؟ بهش گفت بخور! تا چشمت کور شه ....!!!

عجیب روان شناسی :>>>>>سر دانش آموز درحالات های مختلف<<<<

مستقیم >>> درس را خوب می فهمم

چپ  >>> درس را می فهمم ولی دوست دارم توضیح بیشتر داده شود

راست >>> درس را متوجه نیستم

پایین >>>> خسته شده ام

بالا>>> کیج ام نمی فهم

درس هشتم........................ شگفتی آفرینش........................

اهداف : >>>انواع جمع مکسر>>> پی به عظمت خداوند >>> آشنایی با نثر قدیم ساده

روش تدریس >>> طرز تلقی طرح سوال  اکرایی اعضای تیم>>>و...

 کیمیایی سعادت (کی میای سعادت)   شامل چهار بخش 1- شناخت خود 2- شناخت خدای تعالی

3-  شناخت دنیا (خلایق) 4- شناخت آخرت

 امام محمد غزالی چهار کتاب دارد(نصیحۀ الاملوک++ احیای علوم دین++جواهر القرآن++ کیمیای سعادت ) قرن پنجم می زیست

 نکته ها : براب تدریس شبکه ی معناییاین شعر جالب است

به روز نبرد آن یل ارجمند............................... به تیغ وبه خنجر به گرز وکمند (مراعات نظیر)

برید و درید و شکست و ببست......................یلان را سر و سینه وپا ودست ( شبکه ی معنایی )لف ونشر

شعر خوانی >>>>>>>>>>>>>>>>> بیشه ی نور

سهراب سپهری >>>> اهل مشهد اردهال کاشان  ایشان نماد گراست شعر فوق از حجم سبز انتخاب شده است

 شعر های او را پرویز پرستویی – مهدی احمدی –خسرو شکیبایی دیکلمه خوانده اند این شعر را شهرام ناظری در گلستانه خوانده است

8 کتاب دارد اتاق آبی نثر است  اتاقی در گوشه ی باغ خانه ی شان

او در روستای گلستانه در نزدیکی محل زندگی اش می رفت وشعر می سرود

او تضاد را در شعرش به وفور به کار برده است .

گیوه نماد تعلق====  ظهر نماد  زندگی====سیب قرمز نماد عشق ====سیب زرد نماد گناه

حکایت : روز نهم ماه رجب برابر است با روز 12 تیر ماه 422  ابوالفضل بیهقی اهل سبزوار در قرن پنجم می زیسته

 فصل چهارم ............................... شکفتن............................ آیه ی 2 سوره ی دهر

 درس نهم ............................ مثل آیینه ................

اهداف درس :- ویژگی های فردی –تفاوت فردی –تأثیر آن در موفقیت ها ارزش های والای اجتماعی

روش روش سازی طرز تلقی و....

توضیحات : عکس در صفحه  یادشعر سهراب سپهری " خانه ی دوست کجاست" عکس نماد اتاق آبی که دارد

دوست ونیمه دوست داستانی از مرزبان نامه است   داستان کشتن گوسفند وپیش دو دوست بردن و....

حدیث امام علی (ع): لا یکون الصدق حتی یحفظَ اَخاهُ فی الثلاث: قی النکبته وغیبته و وفاته

شعری از خواجه نصیر :

کل سرجاوز اثنین شاع                        کل علم لیس فیالقرطاس

هر رازی از دو لب خارج شود پخش می شود         هر علمی بر کاغذ نوشته شود ضایع نمی شود

شعر آخر درس :آینه چون...

بیت اول آن چنین است : من که چنین عیب شما توام       در بد ونیک آینه دار توام

نکته ها :

جمله ی غیر ساده دو قسم است  هم پایه و غیر هم پایه

ü     هم پایه    >>>دو جمله ی کوتاه  ساده با حروف ربط هم پایه مثال : علی آمد وغذا خورد.

ü     غیر هم پایه >>> شرطی هستند وابستگی ایجاد می کنند مثال :اگر بکوشی موفق می شوی.

درس دهم ....................................... هم نشین .........................

اهداف

v    آشنایی با شاعران وبزرگان شعر مانند : حافظ, سعدی ، مولوی، سنایی، نظامی و...

v    موعظه

v    آشنایی با احادیث و آیات

روش تدریس طرز تلقی – یاران در یادگیری و...

توضیحات  :

حیوانات بهشتی :

سگ اصحاب کهف (هم نشینی با اولیای خدا ) – ناقه ی صالح(حجت خدا) –الاغ بلعم باعورا(امر خدا)

نمونه سوالات انشای اول راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف

به نام خداوند لوح و قلم

نمونه سوالات انشاي اوّل راهنمایی( بر اساس فارسي جديد التأليف)

به نام خداوند لوح و قلم

نمونه سوالات انشاي اوّل راهنمایی( بر اساس فارسي جديد التأليف)

1-    جمله هاي به هم ریخته ی زیر را مرتب کنید.

الف - نوجوان ، کشف استعدادها،آینده ی ،جستجوی،در،و،است،خویش

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب 

2-    جمله هاي ناقص زير را كامل كنيد .

الف- اگر درس ها را با دقّت ....

ب- پاكيزگي و اخلاق خوش از ....

ج- فردا...

3-    نامه اي به يكي از معلّم هاي خود بنويسيد و از او تشكّر كنيد .

4-    منظور هر يك از ضرب المثل هاي زير را در يك سطر بنويسيد .

الف- از چاله درآمد به چاله افتاد

ب- هر كه بامش بيش ، برفش بيشتر  

5-    داستان كوتاه زير را بخوانيد ؛ سپس آنرا به نثر روان و ساده برگردانيد.

شنيدم گوسفندي را بــزرگي        رهانيد از دهان و دست گرگـــي

شبانگه كارد بر حلقش بماليد       روان گـــوسفند از وي بناليـــــد

كه از چنگالِ گرگم در ربودي       چو ديدم عاقبت خود گرگ بودي

6-   با نوشتن جمله اي زيبا و دلنشين ، واژه هاي شماره ي يك را به واژه هاي شماره ي دو تشبيه كنيد 

      شماره 1                          شماره 2

الف - هواپیما                               عقابی تیزرو

ب- مادر                                   شمع فروزان

7- براي هر كدام از اسم هاي زير يك صفت بنويسيد

الف- لباس                        ب- داستان                         ج- پزشك                           د- نقاشي

8- زبان هرملت...................... ، باور، فکر و ............... آن ملت را نشان می دهد.

9– کدام شکل زبان از دیگر اشکال آن ماندگارتر بوده و باعث ارتباط بین نسل هاست؟

الف) زبان اشاره                                                    ب)زبان گفتار                              ج)زبان نوشتار

10-با ترکیب های زیر جمله ای زیبا بنویسید:

معرفت کردگار

مصاحبت دوستان

11- جمله ی زبانی زیر را به صورت جمله ی «ادبی» بنویسید:

باد وزید.

 

12- با توجه به تصویر یک بند درباره ی شخصیت مقابل بنویسید:

13- در شعر زیر کدام یک از زیبایی های ادبی به کار رفته است:(2 مورد کافی است)

« جوجه های کبوتران گفتند                              کاش می شد کنار هم باشیم

روی گلدسته های یک گنبد                            روز و شب زائر حرم باشیم»

14-دو کلمه ی آینده و جوان را در یک جمله به کار ببرید.

15- متن زیر را نشانه گذاری کنید:

- شاپرک گفت متاسّفانه وقت رفتن رسیده خداحافظ تروم عزیز  ( !« » ، : . ؟ )

16- در متن زیر سجع ها را مشخص کنید:

« دانش تو را پاسبان است و و تو مال را نگهبان»

17- درباره ی مصراع « دیو چو بیرون رود فرشته درآید» یک بند بنویسید.

18-     با شبکه های مراعات نظیر زیر یک جمله بسازید

مزرعه - داس - درو

 

 

سوالات نوبت اول ادبیات

           آفرین جان آفرین پاک را                                                                                                                      آزمون ادبیات پایه ی اول راهنمایی نام نام خانوادگی       کلاس          دی ماه 87                                                            

 

شماره

پرسش

نمره

1

در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی دیده می شود؟

دست در دامن مولا زد در                    که علی بگذر و ازما مگذر

1

2

همه ی گزینه ها جز گزینه ی ................... با هم مترادف هستند:

الف)گذشت و مدارا                                    ب)شکیبایی و بردباری

ج)حسرت و اندوه                                     د)مهر و عطوفت

1

3

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست؟

لقمه چیدن کنایه از چیست؟

1

4

نویسندگان کتاب های زیر را نام ببرید:

مثل چشمه مثل رود                       قصه های مجید                  فاطمه فاطمه است               حیدربابایه سلام

2

5

جدول زیر را کامل کنید:

مصدر

نوع زمان

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص جمع

بن

شنیدن

ماضی التزامی

می رویم

5/4

6

« یاددارم که در ایام طفولیت شب خیز بودم . شبی در خدمت پدر رحمه الله علیه نشسته بودم و ...»

زاویه ی دید داستان بالا ..............................  است.

1

7

درمتن زیر سجع ها را مشخص نمایید:

«الهی در جمال رحمانی ،در جلال سبحانی،نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی،پیداست که در میان جانی ، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی»

1

8

معنی واژه های زیر را بنویسید:

مبالغه                            لایق                                  عطوفت                        استعمارگر

مناظره                           فصاحت                             جامه                         مویه

4

9

در مصراع « مثل یک چشمه سار جاری شو» مشبه  و   مشبه به    رامشخص کنید.

مشبه:

مشبه به:

                               

1

10

در متن زیر کدام کلمات با ان جمع بسته شده اند؟

میهن عزیز ما ،ایران ،از دیرباز سرزمین علم و فرهنگ و مهد پرورش دانشمندان و شاعران  و هنرمندان به شمار می رفته است.

5/1

11

برای کلمه ی زیر همراه با بدل جمله بسازید:

سعدی:

1

12

در جمله ی زیر نهاد و گزاره را مشخص نمایید:

دانش آموزان پایه ی  اول راهنمایی شهرستان مشهد آمدند

 

 

نمونه سوالات املای اول راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف

 

ای فدای تو هم دل و هم جان وی نثار رهت هم این و هم آن

نمونه سوالات املای فارسی پایه ی اوّل راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف سال تحصیلی88-87

نام                                         نام خانوادگی                                                                                  کلاس                                             گروه                                                                                                        زمان 30 دقیقه

ردیف

سوال

1

چهارمورد واژه ی غیرساده از متن زیر بیابید:

ای کمیل گنجوران مال مرده اند گرچه زنده اند و دانشمندان چندان که روزگار پاید، پاینده اند.دانش فرمان گذار است و مال فرمان بردار.

...............................                                                                                                   ....................................                                                                                                                    ................................                                                                                                                                                                     ................................

2

چهار کلمه ی عربی از قسمت زیر پیداکنید و بنویسید:

درباره ی صمیمیّت ایرانیان نمی خواهیم مبالغه کنیم،آن چه ما مدّعی هستیم این است که اکثریّت قریب به اتّفاق ایرانیان نسبت به اسلام صمیمی بوده اند و انگیزه ای جز خدمت به اسلام نداشتند.

...............................                                                                                                   ....................................                                                                                                                    ................................                                                                                                                                                                     ................................

3

دو دسته کلمه بنویسید که هرکدام شامل دو کلمه ی هم آوا باشد. مانند : خوار – خار

.............    ................                                      .................    .................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .............    ................                                      .................    .................

       

4

در متن زیر چهار غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را بنویسید:

آب این روح مزاب امید زندگی،تازه نفس،جوان ،ذلال و نیرومندبا گام های استوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشتزار سوخته برساند.

5

با واژه های زیر جمله بسازید.

تمدّن عظیم  :

سیمای جذّاب:

6

کلمات زیر جزء واژه های دو املایی هستند شکل دیگر آن ها را بنویسید

جرئت                                  مسئله                                    هیات

7

زیر کلمه های ناصحیح خط کشیده و شکل درست آن را بنویسید:

زمزمه ی آفتاب،تراوت و شادابی،مصنوی مولانا،روشن و واضح،حسار سیاسی،نحال های جوان،روح مذاب، زلال و نیرومند

...............................................................................................................................................................................................

8

در واژه های داده شده علامت ّ  را روی حرف مشد،د بگذارید.

موفقیت  -بحمدالله – نشریه – معطل

9

   چهار کلمه بنویسید که « گر، بان ،مند، و گذار »داشته باشند

10

چهار کلمه بنویسید که حرف «ک» در آخر داشته باشند

11

 جاهای خالی موجود در عبارت زیر را با انتخاب شکل صحیح داخل پرانتز پر کنید:

جامه و کفش خود را ......................می زد. (وسله – وصله)

نظام شاهنشاهی واژگون  و جمهوری اسلامی .................  شد.( پایه گذاری – پایه گزاری)

در این تمدّن ملّت های گوناگون از آسیا و آفریقا و حتّی اروپا   ................... بودند.(سحیم- صحیم – سهیم)

12

به کلمات هم خانواده ی زیر یک هم خانواده ی دیگر اضافه کنید.

کشف،اکتشاف،.............                                            حفظ،حافظ،........................

13

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود:

الف)نوجوان بسیجی وسیّت نامه اش را می نویسد.

ب)جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و حمّت و غیرت توانسته اند استعداد جوشان خود را به نمایش بگذارند.

ج)ادبا و سخنوران ایرانی،حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را درمیان حکایات شیرین خود آورده اند.

د)آری خدا خاسته بود او غم خوار همه ی دردمندان و محرومان باشد.

14

با توجه به معنی املای کدام واژه نادرست است:

الف)صواب: پاداش                 ب)صبا:بادملایم                ج)اثاث:وسایل خانه           د)خواستن:طلب کردن

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:24  توسط غلامحسین کلیدری  | 

نمونه سؤالات ادبیات

            بسم الله الرحمان الرحیم                                

                 نمونه سؤالات انشای سوم از فصل اول تا آخر فصل چهار

اولین سالی است که باید بر اساس فارسی جدید التألیف سوم ، سؤالات نگارشی طراحی کرد . برای طراحی سؤالات کوشیده شده است  بخشی از سؤالات ، مرتبط و هماهنگ با نکته های ادبی و زبانی کتاب باشد و  با توجه به گستردگی سؤالات نگارش ، سؤالاتی فراتر و کاربردی تر از کتاب نیز طراحی شود.  بدیهی است همکاران با توجه به سطح علمی کلاس می توانند هر کدام از سؤالات را که مناسب می دانند انتخاب کنند .

۱-  آرایه ی بیت زیر را بنویسید . این بیت نتیجه گیری از کدام داستان است ؟ خلاصه ی آن را در چند سطر بنویسید . 

                   مِهر ابله مهر خرس آمد یقین           کینِ او مهر است و مهرِ اوست کین 

2-    مفهوم و پیام ضرب المثل زیر را در یک بند توضیح دهید ..

              پسر نوح با بدان بنشست         خاندان نبوتش گم شد

3-   جمله های زیر با دو گونه نشانه گذاری ، دو گونه خوانده و معنا می شوند . جمله ها را به دو شکل بخوانید و تفاوت معنا را در هر یک توضیح دهید . 

       الف ) بخشش لازم نیست اعدامش کنید                 ب) برو درس بخوان مثل پدرت بیسواد نباش

     پ ) پس فردا به دیدارت می آیم ، منتظرم باش              

      4- تخیل شاعران را در ابیات زیر توضیح دهید .

الف ) نکته ای کان جَست ناگه از زبان       هم چون تیری دان که جست آن از کمان

ب) ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه            چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

5- داستان زیر گفت و گوی مور با پروانه است . ابتدا آن را خوب بخوانید ؛ سپس آن را نقد کنید . به نظر شما آیا پروانه طرز فکر خوبی دارد ؟ قالب شعر را فراموش نکنید .

     شنیدم مــــور با پروانه روزی                  چنیــــــــن می گفت هنگام تَموزی ( تابستان یا زمان گرما ) 

    چرا دائم تو اندر عیش و نوشی               دمـــــــــی در کار فردا می نکوشی

    گهی اندر هـــوا گه در زمینی                   از ایـــــــن گُل بر گُل دیگر نشینی

       نه آخر روزها در پیش داری                    ز بعــــــــد نوش ها هم نیش داری

      به پاسخ گفت پروانه به صد ناز                 چـــــــــــرا باید به غم باشیم دمساز

     تو هم زین پس چو من آزاده می باش              برای عیش و نوش  آماده می باش

      هم از رفتار من این نکته آموز                         غم فردا نشاید خورد امــــــــروز   

6 - نوشته ی زیر را با توجه به فضا سازی آن به پایان ببرید .                                                         تب شدیدی داشت و راه امام زاده داود سخت . خورشید آرام آرام در پشت کوه ها فرو می رفت نسیم سردی می وزید ، صدای مهیب باد با صدای ناله ی پیرزن در هم می آمیخت . صورتش عرق کرده بود ، رنگش مثل گچ سفید شده بود و ...

7- یکی از خاطرات دوران کودکی خود را به یاد آورید و آن را بنویسید .

8- با استفاده از افعال ساده به جای افعال مرکّب و طولانی ، عبارات زیر را خلاصه کنید .

مثال : معلم با دیدن انشای حسین او را مورد ستایش قرار داد .  

الف ) سعدی گلستان را در سال 656 به رشته ی تحریر کشید

ب) دیروز به اتفاق حسن یک جفت کفش خریداری کردم

پ) سعید در مسابقات استانی مقام اول را به خود اختصاص داد

ت) مورد استعمال قرار دادن سیگار در اماکن عمومی یک عمل خلاف اخلاقی است

ث) معلم انشا شیوه های جدید خود را به مورد اجرا قرار داد

9- برای کلمات و اصطلاحات عامیانه ی زیر معادل مناسب بنویسید ..

     روده دراز                    الکی              تنگ غروب      خُل         پرت و پلا           هول هولکی

10- نامه ای به مدیر مدرسه بنویسید و از ایشان درخواست کنید چند کتاب مرجع مانند فرهنگ نامه و اطلس برای مدرسه تهیه کند .( اصول نامه نگاری را رعایت کنید . )

11- معنی و مفهوم هر بیت یا عبارت را در یک سطر به طور روان و ساده بنویسید .

     الف ) آن که هفت اقلیم عالم را نهاد       هر کسی را آنچه لایق بود داد

     ب) نداند به جز ذات پروردگار      که فردا چه بازی کند روزگار

     پ) چون توانستم ندانستم چه سود     چون که دانستم توانستن نبود

     ت) تو هرگز رسیدی به فریاد کس ؟    که می خواهی امروز فریاد رس ؟

12- ابیات زیر را مطابق ترتیب اجزای جمله بنویسید .

       الف ) چو از آشتی شادی آید به چنگ              خردمند هرگز نکوشد به جنگ

       ب) تشبیه روی خوبت دیشب به ماه کردم          تو خوبتر ز ماهی من اشتباه کردم

       ج) چو عضوی به درد آورد روزگار                    دگر عضوها را نماند قرار

       د) گشت غمناک دل و جان عقاب                  چو از او دورشد ایام شباب

13- آرایه یا آرایه های هر بیت یا عبارت را معلوم کنید .

      الف ) کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت

      ب) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

      ج) بدین زودی ندانستم که ما را      سفر باشد به عاجل یا آجل

      د) حسد هم چون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخم های آن می نشیند .

14- یک نمونه مونولوگ ( گفت و گوی درونی ) بنویسید و این واژه ها را در آن به کار ببرید .

      ( زنگ ادبیات , معلم ، دفتر انشا )

15- با واژه های زیر جمله بسازید .

     الف ) انرژی هسته ای ( جمله ی پرسشی )

       ب) حقوق بشر ( جمله ی طنز آمیز )

16- در شعر زیر چه باعث شده است که « زاغ »  با « لک لک » با هم بِدَوند

       آن حکیمی گفت دیدم در تکی               می دویدی زاغ با یک لک لکی

       در عجب ماندم بجُستم حالشان              تا چه قدر مشترک یابم نشان

       چون شدم نزدیک ، من حیران و دنگ       خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

17- با واژه ها ی « چراغ » و « دانش » یک تشبیه بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید .

18- برای هر یک از واژه های « درس » و « زمستان » یک شبکه ی معنایی بسازید .

19- عبارت زیر را نقد کنید .

          دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز

20- جملات زیر را به نثر امروزی بنویسید

    الف ) مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست

    ب) و اجل نامده ، مردم را حسد بکشد

21- جمله های زیر را کامل کنید .

   الف ) وقتی آماده ی خواندن نماز می شوم..........

   ب) خدایا ، تو را دوست دارم و.........

۲۲- به جای مصدر ، فعل مناسب قرار دهید .

الف ) هر انسانی حقِّ زندگی ( داشتن ) و هیچ کس ( توانستن ) حقّ افراد انسانی را ضایع ( کردن ) مردم اگر به این موضوع آگاهی ( داشتن ) به حقوق خود ( قانع )

ب) کاروان بشری راه خود را ( پیمودن ) و قافله تمدن به سرعت ( گذشتن ) من وتو نیز در این قافله ( بودن )

۲۳- اشکال هر جمله را بنویسید .

الف ) دیروز در جلسه ای شرکت و به خانه بازگشتم

 ب) لازم است یکایک کارمندان نامه ها را نوشته و آن را تحویل بگیری و به دبیر خانه بفرستی

پ) شما را دعوت می کنیم به تماشای این فیلم بنشینید

ت) این نکته توسط یکی از حاضران گفته شد

ث) این نامه به همراه گزارشی که دیروز تنظیم شده بود را برای شما می فرستم.

 

۲۴-    جمله ی داده شده را هر بار یک کلمه بیفزایید و آن را به ترتیب تا 8 مرتبه گسترش دهید .

الف ) فروختیم

ب) ............... فروختیم

پ) .............    ............ فروختیم .

ت) ............   ..............   .............. فروختیم.

ث) ..............    ..............     ..................     ................ فروختیم

ج) .............     ..............      .................    ...................    ..................  فروختیم

چ) .............     ..............      .................     .................     ..................    ...............  فروختیم

ح) .............     .............       ................      ...............       ...............     ................   ............... فروختیم

۲۵- با کلمات « پزشک » ، « دارو » و « زمستان » یک داستان کوتاه بسازید .

۲۶- نامه ای به اداره ی پُست بنویسید و تقاضای بازدید از آن را مطرح کنید .

۲۷- نامه ی کوتاهی به دوست خود بنویسید و تولدش را به او تبریک بگویید .

۲۸- یکی از بهترین و یا بد ترین خاطرات خود را در چند سطر بنویسید .

۲۹- از کتاب های درسی که در مدرسه می خوانید به نظر شما کدام یک مفید تر هستند ؟ چرا ؟

۳۰- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید .

حاتم طایی را گفتند از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای گفت بلی یک روز چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را و خود به گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم

۳۱- داستان ضرب المثل زیر را بنویسید .

              تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

 

                          نمونه ی دیگر امتحان انشای سوم برای نوبت اول

1- دقت در انتخاب نام و عنوانی زیبا و کوتاه و مناسب در نگارش انشا ضروری است .                     درست (           )                  نادرست (            )

2- اغلب نیایش ها ، مناجات و مرثیه ها از نوع « دیالوگ » هستند .                                            

درست  (              )               نادرست (            )

3- هر شبکه ی معنایی از چندین مجموعه ..................... تشکیل می شود .

4- اگر یک اثر ادبی را نقد کنیم به آن ......................... می گویند .

5- سه ویژگی یک متن حذاب و زیبا را بنویسید .

6- در متن ادبی برای زیبا و آراسته کردن سخن از چه عناصری استفاده می کنیم ؟ ( سه مورد )

7- سه مرحله ی اصلی کار پژوهشی را نام ببرید .

8- برای هر یک از واژه های زیر شبکه ی معنایی بسازید .             آسمان            باران

9- شکل دوم هر یک از واژه های زیر را بنویسید و با هر یک از آنها جمله ای زیبا بسازید .

     آینه                     هوشیار

10- نمونه ای از گفت و گو با خود ( مونولوگ ) را در سه سطر بنویسید .

                                                                                       

                                                    بسم الله الرحمان الرحیم

           نمونه سؤالات املای فارسی سوم راهنمایی از فصل یک تا آخر فصل چهار

1-    در هر یک از گروه کلمات زیر یک کلمه با بقیه هم خانواده نیست ، آن را مشخص کنید .

الف ) مشتاق ، شوق ، مشقت               ب) ملحق ، حلق ، الحاق

ج) مصلح ، حاصل ، اصلاح                  د) مقر ، استقرار ، رقیق

2- هم خانواده کلمات ستون سمت راست را از ستون سمت چپ پیدا و به هم وصل کنید .

تداعی                               لطف

انحطاط                              تربیت

مقهور                                دعوت

انضباط                               تهمت

ملاطفت                             مغتنم

متهم                                 منحط

مربی                                 ضبط

غنیمت                              قهار

                                      غنی

3-    درهر عبارت ، غلط املایی را بیابید و صحیح آن را بنویسید.

الف ) مساحبت با یک دوست خوب و شکیبا هم چون وزش نسیم ، دل انگیز است .

ب) سوم آن که به سلاح بود که هر که بر معصیت مُسر بود از خدا نترسد .

پ) مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و صریر مولک وی ، هیچ خبر ندارد .

ت) امید دارم که هر دو را به یُومن آن ، خلاص پیدا آید .

ث) جوانان باید از این آبشخورها ی پاک و ذلال فرهنگ ایرانی ، بهره گیرند .

ج) یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید و حیاط معمول شهر متوقف شد.

4- در کدام گروه از کلمات زیر ، غلط املایی وجود دارد . آن را مشخص کنید .

     الف ) طنین ، سیمای ظاهر ، التفات                      ب) مظهر ماندن ، شایسته گان ، سلاله

     ج) غفلت ، اقلیمی ، هدر رفتن                                     د) نقد و تحلیل ، مقرون ، برّ و بهر

5- شکل صحیح لغات را در جای خالی قرار دهید .

   الف ) بگو نمی دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در ................. بمانی ( امان – عمان )

   ب) رود خانه ماند و نظاره کرد که چگونه.................... حقیقی مردان خدا سر بر آورد ( حیاط – حیات )

   پ) وقت آن است که باقی ................ خود را به ادا رسانم( زمان – ضمان )

   ت) یکی از زمینه های .................. گمراه شدن تأثیر هم نشین بد است .( اجتماعی – اجتمایی )

   ث) سوگند دروغ عمر و ................ زندگی ، زود با خلل کند ( اثاث – اساس )

6- با توجه به معنا ، زیر شکل نادرست ، خط بکشید .

الف ) مرحله ، دفعه و بار ( وحله – وهله )                             ب) ابر ( میق – میغ )

پ) آفرینش ، احسان ( صُنع – سنع )                        ت) بلا و سختی های بزرگ ( مصائب – مصاعب )

7- شکل درست کلمات زیر را بنویسید .

تازه گی                    بازنیستاده                  بیستد            بانجامد                     اثر گزاری

8- کدام کلمات یا ترکیبات نیاز به علامت تشدید دارد ، زیر آنها خط بکشید .

 تقویت                              نیت                         مهم ترین                 مراقبت خاصی            قابلیت

شط خرمشهر                       مقری نداشتند            در مقر بودم               خط خوش                 حقا

9- با توجه به معنای کلمه ، شکل صحیح واژگان در هم ریخته را بنویسید .

    الف ) وس ق ن ق............................... = پرنده ای افسانه ای

    ب) ل ه س ل ا ................................... = نسل ، فرزند

    پ) ت ق ن ع ا ...................................= صرفه جویی

    ت) ه ر م و ق ..................................... = شکست خورده

10- در جای خالی ، حرف مناسب قرار دهید .( معنی واژه در کمانک آمده است .)

      الف ) شکر اِنعام تو هرگز نکند شکرگ....ار ( شکر کننده )

      ب) موش به طلب ط..مه از سوراخ بیرون رفت ( غذا )  

      ج) م...اع جوانی به بازار نیست .( کالا )

11- کدام گزینه به معنی « ذوق و استعداد » است ؟

      1- قریحه            2- غریهه                  3- قریهه                  4- غریحه

12- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- زخایر زیر زمینی          2- مسجد جامع          3- حسرت غافله                   4- پرتوقّع

13- در گروه کلمات زیر ، املای چند کلمه نادرست است ؟

     صفای درون- غوس قزح – غندیل – متحیّر – عمده- رقابت – غرق شدن – آقوش – ابوزر- عطّار – عُغده

    1- سه غلط           2- پنج غلط         4- چهار غلط                   4- شش غلط

14- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

     1- مشتق             2-  اشتیاق                3- تشویق                 4- مشوِّق

15- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه نادرست است؟                                                               1- نصرت : یاری        2- مظهر : نشانه          3- معارج : نردبان ها     4- بسات : فرش ؛ گستردنی

۱۶- عبارات زیر را از نظر املایی ویرایش کنید .

به استحظار میرساند اینجانب محمدعلی احمدی ، کارمند حوضه ی دو ثبت اسناد بدلیل بیماری سعب العلاج ، قادر به ادامه ی همکاری با آن اداره نمی باشم و بدین وسیله درخاست بازنشستگی خود را دارم . تقاضای آجل دارم با توجه به مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم می شود به درخاست این جانب ترتیب اثر دهید قبلاً از همکاری شما سپاس گذارم .

 فصل اول ، فارسی سوم

 1- گزاره از اجزایی تشکیل می شود که .................. جزءِ اصلی آن است .

             1- نهاد                  2- مفعول                        3- فعل                           4- متمّم

2- در مصراع « چو عضوی به درد آورد روزگار » نهاد کدام است ؟          1- روزگار         2- عضو    3- درد    4- نهاد ندارد

3- کدام کلمه با « متعال » هم خانواده نیست ؟             1- تعالی                2- علی        3- عالی                    4- متعادل

4- کدام کلمه با « مشتاق » هم خانواده است ؟              1- شوق      2- مشقّت    3- شقایق                4- مشق

5- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟  1- طنین : آواز ، صدا            2- حکمت : حکیم3- آبشخور : سرچشمه       4- نصرت : یاری

6- کدام جمع مکسّر نیست ؟            1- وصایا                 2- اصحاب                       3- اندام              4- اعضا

7- کدام کلمه ، فعل است ؟

       1- رفتن           2- فردا               3- دیدار             4- برویم

8- به واژه هایی که توضیحی در باره ی کلمه ای دیگر می دهد و یکی از ویژگی های آن را بیان می کند ............... می گویند .                1- صفت             2- ضمیر     3- اسم                           4- قید

9- کدام گزینه برای جای خالی این عبارت مناسب است ؟       .................. بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد »

      1- غزل 2- مثنوی            3- قصیده            4- قطعه

10- مجموعه شعر « آینه های ناگهان » از کیست ؟

           1- سید حسن حسینی                        2- قیصر امین پور  3- سلمان هراتی               4- مهدی اخوان ثالث

11- کدام یک صفت برتر نیست ؟           1- شجاع تر       2- خراب تر                     3- جالب تر         4- کبوتر

12- قالب های « غزل » و « قصیده » در چه مواردی با هم اختلاف دارند ؟

         1- در موضوع و قافیه                 2- در موضوع و تعداد ابیات  3- در قافیه و تعداد ابیات       4- در قافیه و وزن

13- آرایه ی کدام مصراع غلط آمده است ؟

          1- موج های پریشان تو را می شناسند : تشخیص

          2- مرا جذب آیین آیینه کرد : جناس

          3- هلا ، روز و شب فانی چشم تو : تضاد

          4- کاش من هم عبور تو را دیده بودم : تشبیه

14- بیت زیر در مورد کیست ؟      « اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد            چون تمام غریبان تو را می شناسند

                1- امام رضا ( ع )                          2- امام حسین ( ع )          3- امام خمینی ( ره )         4- امام حسن ( ع )

15- کدام واژه ، صفت نیست ؟        1- پاک تر                 2- گلزار              3- خروشان                     4- نیکوکارترین

16- مفرد کدام کلمه غلط آمده است ؟

         1- اصحاب : صاحب                  2- عُشّاق : عاشق  3- شهدا : شهید               4- معارج : عروج

17- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟         1- تدائی                         2- آغوش            3- سلاله                4- حسرت

18- در کدام عبارت حذف فعل صورت نگرفته است ؟

             1- رفتم که او را ببینم اما نتوانستم                                2- دوستم را دیدم که کتاب می خواند

             3- هم کتاب قصه داشت هم کتاب درسی                       4- هم اهل ورزش است هم اهل مطالعه

19- کدام واژه به معنی « پیوسته » است ؟               1- ملهق                     2- ملهغ             3- مولحق       4- ملحق

20- به نظر نویسنده در خرمشهر کدام یک مظهر ماندن و استقامت بود ؟

            1- رودخانه 2- مسجد جامع                3- نخل های سوخته                      4- کِشتی های به گِل نشسته

 ........................................................................................................................................ 

نمونه ی سوالات نگارشی واملای دوره ی راهنمایی


1-  با توجه به معنی، املای کدام غلط است. (0/5)

حیات: زندگی                 رعفت: مهربانی        بامک: بام کوچک             اندرز: پند

 

2-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و درست آن را بنویسید. (1/5)

«امام خمینی یکی از مهم ترین حوضه های علمیّه ی اسلامی را در قوم تعسیس کرد»

 

3- دو واژه بنویسید که با ظ آغاز شود.  (0/5)

 

4- معنی کدام گزینه «پاداش» است. (5/0)                      صواب                        ثواب

 

5- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید. (1)

همه دانش آموزان سرگرم بازی در .............. مدرسه بودند. (حیات/ حیاط/ هیات)

مریم در ماه ................. به مسافرت می رود. (سفر/ صفر)

 

6- املاء صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.(4)

«اگر زبان فارسی از میان رفته بود ما امروز آسار گران بها و شاحکارهای اسلامی ارزنده ای هم چون مصنوی، گلستان، دیوان حافز و صدها اثر دیگر نداشتیم.

 

7- در کدام گزینه کلمه دو تلفظی وجود دارد.(1)

1)با هر یک از آن ها آشنایی دیرینه دارم

2)اندک اندک صحرا از نظرم ناپدید شد.

3) خود را بزرگ حس می کردم.

 

8- به کدام گزینه «گزار» اضافه می شود.(1)

قانون                                      خدمت                                               فرو                                          پایه

 

 

نمونه سوالات املایی

پایه دوم راهنمایی

1-در کدام گزینه غلط املایی به کار رفته است.

الف) یا الهی و ربّی! همه را چشم امید به درگاه تو باز است.

ب)انقلاب کرامط انسانی را به جامعه بازگرداند.

ج)در ایران نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد.

2- غلط املایی را در متن زیر پیدا کنید.

زیبایی طبیعت منحسر به سبزه و گل نیست. گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر روییده و بوته ی یک گل وحشی که در عمق درهّ ای از دل سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای رفع عشق به انتظار باران نشسته زیباست.

3-در کدام گزینه کلمه دو تلفظی دیده نمی شود.

الف)یکی نغز بازی کند روزگار                    که نشاندت پیش آموزگار

ب)دانش تو را پاسبان است تو مارا نگهبان

ج)اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد

4- از میان کلمات داخل پرانتز کدامیک برای متن داده شده مناسب است.

الف)همه فرزندان از ........... به پدر و مادر خود وابسته می باشند (خوردی،خُردی)

ب)کار نیک در نزد خداوند اجر و .......... اُخروی دارد. (صواب ، ثواب)

5- دو کلمۀ مقدّم و مقدم را در جای اصلی خود بنویسید.

دانش آموزان در صف ............... علم دانش اند.

............. شما را به سال دوم راهنمایی گرامی می داریم.

6-با توجه به متن زیر، صحیح غلط های املایی خط کشیده شده را بنویسید.

دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود و انقلاب اسلامی پرتو امیدی بود که به همّت مردم از درون عثر بیدادگری نمایان گشت و مردم توانستند از هر گونه وابستگی در فضای پر تراوت آزادی تکریم انسانی را تجربه کنند.

7-کدامیک از دو واژه مقابل معنای اصل و بنیان را می دهد.                        اثاث                               اساس

8- املای همه گزینه ها جز گزینه ............ با توجه به معنی درست است.

حیات: زندگی                              بدیع: تازه                           فراقت: آسایش                              زرّین: طلایی

9- واژه ی حصار با کدام کلمه هم خانواده نیست.                             محصول                          محصور                      محاصره

1- ارزشیابی تکوینی:        20نمره

آموزش تکوینی (مستمر): روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب. درک مطلب. خودارزیابی. دانش های زبانی و ادبی. کارگروهی. حفظ شعر. مطالعه . کتاب خوانی و پژوهش. توانایی سخنوری و فن بیان. پاسخ به فعالیت ها و تمرین ها. شعرخوانی و روان خوانی

یادآوری: نمره هر یک از ریز مواد بالا به تشخیص معلم و متناسب با شرایط کلاس و درس تعیین می شود.

ارزشیابی پایانی:              20نمره

خواندن: 10 نمره (رواخوانی 5+ درک مطلب5)

شناخت واژگان در جمله: 3نمره (مترادف . مخالف. شبکه معنایی «مراعات النظیر و ارتباط معنایی زنجیره واژگان» )

دانش های زبانی و ادبی : 5نمره (دانش زبانی 2+ دانش ادبی 2+ تاریخ ادبیات 1)

حفظ شعر :                      2نمره

نمره نهایی : میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی (20=2:40=2×20)

یادآوری : در هر نوبت به دلخواه از دانش آموز فقط یک شعر حفظی خواسته شود.

2- املاء فارسی: کتبی     20 نمره

ارزشیابی تکوینی:            20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم برد و+ 10 نمره فعالیت املایی نحشو نوشتن

ارزشیابی پایانی :            20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم بر 2+ 10 نمره فعالیت املایی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20=2: 40= 20+20)

یادآوری: املای تکوینی (مستمر) همیشه ازدرس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین و حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املاء گفت

3- انشاء فارسی    20 نمره

ارزشیابی تکوینی: 20 نمره

10 نمره انشاء + 10 نمره فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

 

 

ارزشیابی پایانی : 20 نمره

10 نمره انشاء+ 10 نمره  فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی + پایانی (20= 2: 40 = 20+20)

لازم است در ارزشیابی انشاء به موارد زیر توجه شود.

1)رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع

2) به کارگیری درست نکته های نگارشی، دستور و املایی

3)تاکید و توجه به استفاده از جمله های نو و خلاقانه در انشاء

4) بهره گیری از تخیل

5)توانایی بهره گیری از عنصر توصیف

6)به کار گیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

7)استفاده از آیات و روایات مناسب با موضوع

8)به کارگیری امثال و حکم و اشعار مناسب

هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور کلی مورد بررسی قرار دارد:

1:ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت آموزشی است.

2-برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3-برای بهبود و اصلاح فعالیت آموزشی است.

4-برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تلاش برای ترمیم و بهبود آن هاست.

5-برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در دانش آموزان است نه صرفاً برای تهدید افراد قوی و ضعیف

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس املاء

پایه سوم راهنمایی

 

1- کدام واژه معنی «پادشاه» را می دهد.                      مُلک                     مَلِک                     مَلَک

2- کدام واژه معنی «قدرت داشتن» را می دهد:            اغتدار                   اقتدار                   اقطدار

3-واژه ی (توقف) با کدامیک از کلمات زیر هم خانواده است.

اتفاق                                      واقعه                                          توقع                                            متوقف

4- باتوجه به لغات داده شده معنی کدام گزینه غلط است. 

قریحه : زوق                         تحلیل: بررسی                            سبک: روش                                  غنی: بی نیاز

5- باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است.

انحطاط : فروافتادن                قفلت: بی خبری                      سعادت: خوشبختی                          تنبیه: هوشیار کردن

6-املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.

نام تو رخصت رویش است و تراوت                    

کربلا قرارگاه اُشّاق است.

زخایر زیر زمینی روزی به پایان می رسند و تو از آن قافل هستی.

7-شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید:

الف)این عمل شما بسیار ......... و............   دارد (سواب/ اجر) (صواب/ عجر) (ثواب/ اجر)

ب)همه دانش آموزان به طرز زندگی و .......... جانوران علاقه دارند. (حیات، حیاط، حیات)

8-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.

جوان ایرانی نیاز دارد که در وحله اول تاریخ فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد.

این ملاتفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایظ نشمرد.

9-جمله بندی کدام گزینه درست است.

تمامی بندهای تومن می برم

می برم من تمام بندهای تو

من تمامی بندهای تو می برم.

       .............................................................................................

نمونه سوالات آیین نگارش پایه ی دوم راهنمایی

به نام خداوند جان و خرد

                                                                             

 

1-درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید:75/0

الف)شعارها نشانه ی خشم و خروش مردم در مقابل بیدادگری ها و زورگویی هاست.      درست             نادرست

ب)نوشته ی ادبی نوشته ای عادی است و نویسنده پیام را به صورت ساده بیان می کند.      درست            نادرست

ج)آثار ادبی و گفتار ما رنگ فکر و اعتقاد درونی ما را نمایان می سازند.         درست              نادرست

2-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:5/1

الف)جملات کوتاه و پرمعنی را.............می گویند.

ب) به بهترین بیت در غزل...........و در شعرهای دیگر...........می گویند.

3-در ابیات زیر،زیبایی های ادبی را مشخص سازید.(گزینه ی مناسب را انتخاب کنید)5/1

الف)برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟             ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

1)تلمیح           2)تضمین           3)تشخیص            4)تشبیه

ب) بسم الله الرحمن الرحیم             هست کلید در گنج حکیم

1)ضرب المثل         2) تشخیص         3)تکرار         4)تضمین

ج)یوسف آخر زمان آید به دوران، غم مخور            کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

1)تشبیه         2)تلمیح         3)ضرب المثل           4)تضاد

4-ارکان تشبیه را در جمله ی زیر مشخص کنید:1

زندگی مثل دریاست، گاه آرام، گاه توفانی.

5-موضوع قالب شعری قصیده معمولا چیست؟5/0

6- کدام شاعر قالب شعری ترجیع بند را فراوان به کار برده است؟5/0

7- جدول زیر را کامل کنید.5/1

                      متضاد                             مترادف

            محروم...........                     طرب..........

          مسلمان...........                       شرف...

         آدم  .....................                 معرفت...................

 

8- ضرب المثل زیر را در چه زمانی به کار می بریم؟

(گر صبر کنی زغوره حلوا سازی)

9-با ترکیب های زیر جمله بسازید:1

شعار جمعیت:                                                  دانه ی تسبیح:

        ...........................................................................................

 


+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 1:23  توسط غلامحسین کلیدری  |